ಪದೇ ಪದೇ ಮುಖ ಭಂಗ ಆಗ್ತಾಇದೆ|10 Rs ಗೆ Cappuccino coffee| SECRET ingredient ಇಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು/ಗರಣೆ ಮೊಸರು

ಪದೇ ಪದೇ ಮುಖ ಭಂಗ ಆಗ್ತಾಇದೆ|10 Rs ಗೆ Cappuccino coffee| SECRET ingredient ಇಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು/ಗರಣೆ ಮೊಸರು

paden paden mukha banga agtaa ide| Cappuccino at 10Rs | thick curd with secret ingredient

#sujislifestyle #curd#shavige#cofee

ರಾಗಿ ಶಾವಿಗೆ/Ragi shavings
https://youtu.be/VcyVTUS1Jfo

ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು/ Thick curd
https://youtu.be/0BtKRJtboVg

INSTAGRAM;
**************
https://www.instagram.com/sujatha_k.s/

YOUTUBE:
***********
https://www.youtube.com/channel/UCLvXL2tGUt4Zkx1vymSRTkA

MUSIC:
********
YouTube audio library
No copyright sounds

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Roasting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Roasting Coffee

Advertise Here

Great Tips

Roasting Machines

Advertise Here